XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX699 v2.2.2 - Dashboard v2.4.0  /  Service uptime: 3 days 19:35:04
Network interfaces Statistics
eth0
Day RX TX Avg Rx Avg TX
23.01.2019 130.53 MB 57.74 MB 547.00 KB 762.00 KB
22.01.2019 744.12 MB 366.03 MB 119.00 KB 34.00 KB
21.01.2019 755.33 MB 338.22 MB 339.00 KB 226.00 KB
20.01.2019 697.28 MB 316.36 MB 283.00 KB 371.00 KB
19.01.2019 749.49 MB 308.69 MB 506.00 KB 710.00 KB
18.01.2019 742.45 MB 318.15 MB 463.00 KB 154.00 KB
17.01.2019 760.73 MB 334.69 MB 743.00 KB 705.00 KB
16.01.2019 744.38 MB 331.27 MB 392.00 KB 280.00 KB
15.01.2019 757.37 MB 324.50 MB 381.00 KB 517.00 KB
14.01.2019 762.92 MB 322.91 MB 938.00 KB 929.00 KB
13.01.2019 811.76 MB 335.57 MB 780.00 KB 584.00 KB
12.01.2019 722.92 MB 321.90 MB 942.00 KB 920.00 KB
11.01.2019 722.57 MB 315.28 MB 588.00 KB 282.00 KB
10.01.2019 783.04 MB 320.21 MB 36.00 KB 212.00 KB
09.01.2019 768.33 MB 333.63 MB 342.00 KB 644.00 KB
08.01.2019 730.67 MB 369.24 MB 688.00 KB 246.00 KB
07.01.2019 722.90 MB 342.86 MB 924.00 KB 878.00 KB
06.01.2019 762.77 MB 393.23 MB 792.00 KB 231.00 KB
05.01.2019 781.06 MB 368.95 MB 58.00 KB 971.00 KB
04.01.2019 794.21 MB 367.90 MB 211.00 KB 917.00 KB
03.01.2019 787.17 MB 399.62 MB 174.00 KB 632.00 KB
02.01.2019 780.74 MB 378.52 MB 758.00 KB 530.00 KB
01.01.2019 808.33 MB 464.05 MB 333.00 KB 56.00 KB
31.12.2018 770.82 MB 381.30 MB 843.00 KB 306.00 KB
30.12.2018 762.11 MB 363.29 MB 111.00 KB 293.00 KB
29.12.2018 779.78 MB 358.23 MB 803.00 KB 239.00 KB
28.12.2018 814.88 MB 365.30 MB 902.00 KB 304.00 KB
27.12.2018 865.42 MB 357.70 MB 430.00 KB 720.00 KB
26.12.2018 774.40 MB 360.44 MB 406.00 KB 454.00 KB
25.12.2018 768.17 MB 362.99 MB 170.00 KB 1014.00 KB
Month RX TX Avg Rx Avg TX
January 16.43 GB 7.55 GB 73.00 KB 527.00 KB
December 25.29 GB 12.37 GB 246.00 KB 387.00 KB
November 26.76 GB 11.65 GB 809.00 KB 47.00 KB
October 27.47 GB 11.32 GB 494.00 KB 506.00 KB
September 28.61 GB 14.93 GB 215.00 KB 89.00 KB
August 33.27 GB 10.65 GB 162.00 KB 753.00 KB
July 31.49 GB 12.11 GB 261.00 KB 564.00 KB
June 5.54 GB 2.17 GB 201.00 KB 535.00 KB
info@tekniksnack.se